^

REGULAMIN SKLEPU

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został sporządzony na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

Definicje użyte na potrzeby Regulaminu:

Sklep – sklep internetowy https://linderhealth.pl dostępny w Internecie pod adresem www.linderhealth.pl

Sprzedawca – firma prowadząca Sklep: BIO-ESTHETIC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rolna 118, 05-830 Kajetany, zarejestrowana pod numerem REGON 520670689 oraz, jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), po numerem NIP 534-264-56-65.

Klient – osoba fizyczna niebędąca konsumentem lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych przez Sklep, w szczególności poprzez złożenie lub zamiar złożenia Zamówienia

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i liczbę Produktów zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu

Umowa – Umowa kupna-sprzedaży zawierana ze Sprzedawcą

Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Regulamin określa w szczególności: rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu zasady zawierania, wykonywania i rozwiązywania Umów kupna-sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta; zasady postępowania reklamacyjnego.

Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2024 r. roku i jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie.

Regulamin jest integralną częścią Umowy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Sklepu i nie dotyczą zawartych Umów.

Złożenie Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu w aktualnym brzmieniu i bez zastrzeżeń. W przypadku braku takiej akceptacji, Zamówienie Klienta nie będzie wiążące dla Sprzedawcy.

 

Korzystanie z usług https://linderhealth.pl

Sklep prowadzi niekonsumencką sprzedaż Produktów, których oferta znajduje się na stronach internetowych Sklepu, za pośrednictwem sieci Internet.

Korzystanie z podstawowych funkcji Sklepu (przeglądanie treści) wymaga dostępu do strony internetowej http://www.linderhealth.pl i jest możliwe po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych, które Klient powinien uzyskać we własnym zakresie:

 • stanowisko komputerowe lub urządzenie końcowe z dostępem do Internetu
 • monitor o minimalnej rozdzielczości 1024x768px
 • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies („ciasteczek”).

Korzystanie z usług Sklepu, w tym przeglądanie cen Produktów i składanie Zamówień, wymaga dodatkowo założenia konta Klienta (tzw. rejestracji) opisanego w art. III niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, o czym Klient zostanie poinformowany komunikatem.

Kontakt telefoniczny (pod numerem +22 729 85 82) oraz e-mailowy (linderhealth@bio-estetic.pl) ze Sklepem możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00‑16:00.

Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

 

Informacje o produktach i cenach

Dla Klienta i Sprzedawcy wiążącą ceną zakupu jest cena widniejąca przy Produkcie w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

Do Zamówienia należy doliczyć koszty dostawy, które pokrywa Klient. Cena wysyłki zawsze podawana jest przed zawarciem Umowy.

Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Koszt wysyłki widnieje na dowodzie zakupu jako oddzielna pozycja.

 

Składanie zamówień, zawarcie Umowy

Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

Sklep przyjmuje Zamówienia na Produkty za pomocą formularza znajdującego się na stronie finalizacji zamówienia w koszyku zakupów (zwanego dalej Formularzem).

Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza przyjęcie oferty Sklepu. Powiadomienie o złożeniu Zamówienia w Sklepie Klient otrzyma niezwłocznie drogą elektroniczną.

Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest zawarciem Umowy. Datą zawarcia Umowy jest data złożenia Zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulacji Zamówienia w momencie kiedy pojawią się błędy systemowe (np. błędne podliczenie wartości w koszyku).

Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulacji/zmiany Zamówienia w przypadku niemożności realizacji Zamówienia.

 

Formy płatności

Klient wybiera jedną z dostępnych form płatności za Zamówienie:

przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (należy wpisać numer zamówienia w formularzu przelewu):

BIO-ESTHETIC Sp. z o.o. / 56 2490 0005 0000 4530 3502 1700 (ALIOR Bank)

płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatniczego PayU: kartą kredytową lub szybkim przelewem elektronicznym

za pobraniem: opłata za Produkty wraz z kosztami dostawy jest uiszczana listonoszowi lub kurierowi w chwili doręczania przesyłki

gotówką – odbiór osobisty  w siedzibie BIO-ESTHETIC Sp. z o.o

ADRES DO ODBIORU OSOBISTEGO:
ul. Rolna 118
05-830 Kajetany
pon-pt. 9-16.00

Jeżeli płatność lub odbiór osobisty nie nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia, Sklep będzie próbował się kontaktować z Klientem. W przypadku braku odpowiedzi Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia i rozwiązania Umowy.

Czas i koszt dostawy

Czas oczekiwania na przesyłkę to łączny czas realizacji Zamówienia przez Sklep oraz czas dostarczenia przesyłki do Klienta przez przewoźnika.

Czas od złożenia Zamówienia do nadania przesyłki przez Sklep wynosi od 1 do 3 dni roboczych (w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy).

Sklep dokłada wszelkich starań, aby informacja o terminie nadania przesyłki była rzetelna, jednak z uwagi na wiele czynników (stan magazynu Sklepu, dostępność Produktów u dostawców, niezależne przeszkody techniczne lub logistyczne itp.), sporadycznie możliwe jest wydłużenie czasu realizacji zamówienia. W takim przypadku Sklep niezwłocznie informuje Klienta o zaistniałej sytuacji i proponuje dostępne rozwiązania:

 • oczekiwanie na realizację całości Zamówienia
 • częściową realizację Zamówienia
 • anulowanie Zamówienia (rozwiązanie Umowy).

Czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika waha się od 1‑3 dni roboczych (kurier DPD).

Anulowanie Zamówienia jest niemożliwe po nadaniu przesyłki do Klienta. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo opisane w art. VII pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

PRZESYŁKI KRAJOWE

Na terenie Rzeczpospolitej Polski przesyłki są wysyłane bez kosztów transportu za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

Reklamacja zgodności zawartości przesyłki

Wszystkie przygotowywane do wysyłki paczki przechodzą kontrolę zgodności zawartości z zamówieniem i dokumentem sprzedaży. Dokładamy też wszelkich starań by odpowiednio zabezpieczyć produkty w transporcie. Postępowanie Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powinno być następujące:

– paczka dotarła uszkodzona, zachodzi podejrzenie zniszczenia towaru lub jego braku – Klient kieruje reklamację bezpośrednio do firmy kurierskiej. Należy przy kurierze otworzyć paczkę, sprawdzić i w razie niezgodności spisać przy kurierze protokół reklamacyjny.

 paczka nie została uszkodzona w transporcie, a towar się nie zgadza z zamówieniem i dokumentem sprzedaży. Klient zgłasza ten fakt do obsługi sklepu w przeciągu 48 h od momentu odbioru przesyłki. Po tym terminie reklamacja nie będzie uznana. Zgłoszenie musi się odbyć droga mailową reklamacje@bio-estetic.pl.

 

Reklamacja produktów

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski. Każdy Produkt posiada instrukcję w języku polskim.

Aparatura i urządzenia znajdujące się w ofercie Sklepu posiadają gwarancję producenta. Warunki realizacji gwarancji są każdorazowo określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne preparatów kosmetycznych, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie:

 • w przypadku osób fizycznych – w ciągu miesiąca od jej wykrycia, jednak nie później niż rok od daty zakupu Produktu
 • w przypadku podmiotów gospodarczych – niezwłocznie po jej wykryciu, jednak nie później niż rok od daty zakupu Produktu.

Reklamacje dotyczące zakupionego Produktu należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Warunki skutecznego złożenia reklamacji:

pismo informujące o rodzaju wykrytej wady będącej podstawą reklamacji zawierające: datę zawarcia Umowy, dane Klienta, nr rachunku bankowego (do ewentualnego odbioru pieniędzy, jeśli naprawa/wymiana okaże się niemożliwa), oryginał paragonu lub oryginał faktury VAT, podpis Klienta dostarczenie na adres Sprzedawcy Produktu odpowiednio zabezpieczonego na czas transportu (staranne zapakowanego, aby uniknąć zniszczeń).

Koszt związany z dostarczeniem reklamacji pokrywa Klient.

Sklep nigdy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania reklamacji od Klienta.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej preparatów kosmetycznych, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy lub wymiany Produktu lub do zwrócenia należności za Produkt i przesyłkę (tylko jeśli naprawa/wymiana nie jest możliwa), nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od daty ww. rozpatrzenia.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia Produktu z winy Klienta, wszelkie koszty i ryzyka związane z powyższymi procedurami ponosi Klient.

Sklep dba o odpowiednie zabezpieczenie nadawanych przesyłek i zawsze zapewnia dobre opakowanie na czas transportu Produktów. Pakowane Produkty są pełnowartościowe i nie posiadają żadnych widocznych uszkodzeń.

Jeżeli dostarczona przesyłka posiada widoczne naruszenia (przerwane lub zniszczone opakowanie, naruszone taśmy, ślady otwierania itp.) należy jej nie przyjmować i żądać od doręczyciela spisania protokołu szkody (jako powód nieodebrania należy dokładnie wpisać rodzaj widocznych uszkodzeń), następnie niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem i powiadomić o zaistniałej sytuacji.

W przypadku doręczeń firmą kurierską Klient ma prawo po odebraniu przesyłki (rozumianego jako złożenie podpisu i uiszczenie opłaty w przypadku przesyłki pobraniowej) sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Jeżeli zostaną stwierdzone braki w zawartości lub rażąca niezgodność z Zamówieniem, należy sporządzić protokół szkody, następnie niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem i powiadomić o zaistniałej sytuacji.

Niesporządzenie protokołu szkody podczas odbioru przesyłki nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do zgłoszenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z Umową, jednak brak protokołu powoduje przeniesienie na Klienta ciężaru i obowiązku udowodnienia, że przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna z winy przewoźnika.

 

Odpowiedzialność i postanowienia końcowe

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań wynikających z zawartej Umowy w przypadku działania siły wyższej, zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku (szczególnie w usługach pocztowych lub przewozowych), powodzi, pożaru lub wojny.

Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze złego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania zakupionych w Sklepie Produktów.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez Klienta.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane w przypadku, gdy:

 • nie jest inicjatorem transmisji danych
 • nie wybiera odbiorcy danych
 • nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie.

W razie braku porozumienia między Sklepem i Klientem, ewentualne spory będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.

Wszelkie nazwy oraz znaki towarowe użyte w Sklepie są prezentowane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zdjęcia, informacje i opisy (w tym kod źródłowy) przedstawione w Sklepie są własnością https://linderhealth.pl  i nie mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób przez osoby fizyczne lub firmy bez zgody Sprzedawcy.

BIO-ESTHETIC Sp. z o.o.
ul. Rolna 118, 05-830 Kajetany
tel: +48 22 729 85 82
linderhealth@bio-estetic.pl